Portada‎ > ‎

Noticies conveni


Reunió de la Federació de Sanitat de CCOO, la resta de sindicats del conveni SISCAT i les patronals

2 d’ag. 2017, 10:39 publicada per CCOO Consorci Sanitari del Maresme   [ actualitzat el 2 d’ag. 2017, 10:40 ]

 

Reunió de la Federació de Sanitat de CCOO, la resta de sindicats

del conveni SISCAT i les patronals

 

les patronals del conveni del SISCAT (Unió, CAPSS i ACES) i els sindicats CCOO, UGT, SATSE i MdC ens hem reunit a Barcelona per plantejar l’increment de les taules salarials atesa la pujada de tarifes del sector.

La part social ha manifestat que la pujada de salaris sigui com a mínim de l’1%, amb efectes retroactius des de l'1 de gener del 2017, amb aplicació a partir de la nòmina del mes de setembre del 2017 i amb abonament dels endarreriments el mes d’octubre del 2017.

La part empresarial ha manifestat que per poder revisar el salari és necessària la constitució d’una taula negociadora amb la representativitat actual i la publicació de les tarifes i dels preus unitaris. Com que no han estat completament publicats entenen que no es donen les condicions de la disposició addicional tercera del conveni.

Les dues parts han acordat tornar-se a reunir el dia 20 de setembre del 2017 per intentar la constitució de la comissió negociadora per revisar les taules salarials atenent el que disposa la Disposició addicional 3a del I Conveni col·lectiu SISCAT.
 
 

I Conveni dels centres sociosanitaris de Catalunya amb activitat concertada amb el Servei Català de la Salut.

12 de des. 2013, 2:27 publicada per CCOO Consorci Sanitari del Maresme   [ actualitzat el 12 de des. 2013, 2:29 ]

I Conveni dels centres sociosanitaris de Catalunya amb activitat concertada amb el Servei Català de la Salut.


Foto

CCOO, UGT i les organitzacions patronals hem signat el I Conveni dels centres sociosanitaris de Catalunya amb activitat concertada amb el Servei Català de la Salut. Amb algunes modificacions necessàries per adaptar-lo a la legislació vigent, el I Conveni recull el text del Conveni de la XHUP, al qual s'ha incorporat el contingut de la mediació a la qual van donar suport majoritari els treballadors del sector. 


Constitució i acords de la Comissió Negociadora de Sociosanitaris

5 de jul. 2013, 0:11 publicada per CCOO Consorci Sanitari del Maresme   [ actualitzat el 5 de jul. 2013, 0:11 ]


Suspensió "sine die" de les negociacions del Conveni del SISCAT

2 de jul. 2013, 23:34 publicada per CCOO Consorci Sanitari del Maresme   [ actualitzat el 2 de jul. 2013, 23:40 ]

CCOO, davant la suspensió "sine die" de les negociacions del Conveni del SISCAT, considera necessari reobrir immediatament la Mesa per reprendre la negociació i així ho hem comunicat a les organitzacions patronals.

Resposta mediadora del conveni del SISCAT

2 de jul. 2013, 23:23 publicada per CCOO Consorci Sanitari del Maresme   [ actualitzat el 2 de jul. 2013, 23:32 ]


Ahir, 21 de juny, CCOO vam comunicar al mediador del Departament d’Empresa i Ocupació que, atenent a la voluntat dels treballadors i treballadores, manifestada en les consultes que juntament amb UGT vam convocar als centres de treball del sector, no acceptàvem la seva proposta mediadora. UGT es va manifestar en el mateix sentit. De les patronals, únicament ACES hauria acceptat la proposta. Ara, el mediador comunicarà el resultat de la mediació al president de la Comissió Negociadora, que, previsiblement, convocarà una reunió. 

CCOO demanarem la pròrroga del Conveni mentre continua la negociació; si aquesta pròrroga no és acceptada per les organitzacions patronals, el conveni perdrà la vigència el dia 8 de juliol.

Barcelona, 22 de juny de 2013

Proposta mediadora: Règim de jornada i descansos del personal sanitari

13 de juny 2013, 22:57 publicada per CCOO Consorci Sanitari del Maresme


Proposta mediadora:
Règim de jornada i descansos del personal sanitari
L’Estatut dels treballadors estableix que són hores extraordinàries totes les que es fan per
sobre de la jornada ordinària de treball i les limita a un màxim de 80 hores anuals. Les hores
extraordinàries estan subjectes a una cotització addicional a la Seguretat Social sense topall
màxim.
Els hospitals de la XHUP sempre han considerat les guàrdies com a jornada
complementària i la cotització a la Seguretat Social es feia igual que la de la resta del salari.
Com que els metges ja cotitzen per la base màxima de cotització de la Seguretat Social, les
guàrdies quedaven excloses de la cotització.
La Inspecció de Treball i de Seguretat Social va fer una inspecció a Sant Pau i ha considerat
que les guàrdies són hores extraordinàries i s’ha de fer la cotització addicional corresponent.
El resultat és que han reclamat el pagament de 10 milions d’euros pels últims 4 anys.
Aquest mateix criteri és aplicable a tots els hospitals i la patronal vol evitar-ho, ja que seria
una despesa addicional que agreujaria les dificultats econòmiques dels centres i de retruc
perjudicaria tots els treballadors.
L’ICS no té aquest problema. L’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, en
la secció que regula la jornada i descansos, diu clarament que la jornada complementària no
tindrà la consideració d’hores extraordinàries. Per tant, la cotització de les guàrdies a l’ICS
es fa com la de la resta del salari; per aquesta raó quan el professional que fa guàrdies ja
cotitza per la base màxima, no es paga més a la Seguretat Social. Si els centres de la XHUP
poguessin aplicar la regulació de l’Estatut marc, el problema de la cotització addicional de
les guàrdies quedaria solucionat.
L’Estatut marc preveu que quan no hi hagi regulació al conveni, serà aplicable als centres de
la xarxa concertada el regim de jornada i descansos previst en el mateix Estatut marc. Per
tant, si el conveni deixa sense regular la jornada i els descansos, serà directament aplicable
al personal de la XHUP el règim de jornada i descansos establert a l’Estatut marc. Això
mateix seria el que passaria si no s’arribés a signar el conveni: el 8 de juliol perdria la seva
vigència i, en no haver regulació, s’aplicaria directament el règim de jornada i descansos de
l’Estatut marc.
Significa això que la jornada quedaria desregulada? NO. La jornada i els descansos estarienregulats per l’Estatut marc, que, insistim, és la normativa que s’està aplicant a l’ICS.
Alguns ja estan dient que això serà una catàstrofe, que es faran jornades de 24 hores i que
se suprimirà el descans setmanal. Fals. A l’ICS, on s’aplica aquesta normativa, això no
passa. Però, per si de cas hi ha algun gestor imaginatiu que vol fer coses rares, a la
proposta mediadora s’han introduït salvaguardes perquè es mantinguin les condicions que
s’estaven gaudint fins ara.
Barcelona, 13 de juny de 2013

Proposta mediadora per al Conveni de la XHUP

13 de juny 2013, 0:20 publicada per CCOO Consorci Sanitari del Maresme


Davant la impossibilitat d’arribar a un acord a la Comissió Negociadora del Conveni, CCOO, UGT i les patronals vam decidir acceptar la proposta del president de la Negociadora de sotmetre’ns a una mediació davant l’Autoritat Laboral. MC va lamentar la nostra decisió i posteriorment, amb la coherència que els caracteritza, s’hi va adherir.
L’acte de mediació va fer-se abans d’ahir, 11 de juny, a la seu del Departament d’Empresa i Ocupació. La proposta és la següent:
1- Retribucions. Reducció del 5% de les retribucions vigents a 31-12-2008. S’hi exclouen l’hora de guàrdia de presència física i la RVO. Efectes des de l’1-1-2013 fins al 31-12-2014.
2- RVO. Vinculació del 100% de la RVO a l’equilibri pressupostari de l’empresa. Per als facultatius d’atenció primària només queden condicionats a l’equilibri pressupostari 3.400 €.
3- Jornada de treball. Personal sanitari. Aplicació de la secció 1a, del capítol X, de l’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, amb la finalitat que les hores de guàrdia no siguin considerades hores extraordinàries, evitant així que tant les empreses com els treballadors hagin de cotitzar a la Seguretat Social. Qualsevol modificació que es pretengui fer del règim de jornada i descansos actuals haurà de ser fiscalitzada per la Comissió Paritària del Conveni.
Personal no sanitari. El règim de jornada i descansos no es modifica.
Jornada anual. Grup 1: 1.688 hores.
Grups 2 al 7: 1.668 hores (torn de dia).
1.562 hores (torn de nit).
Es mantenen els 3 dies de lliure disposició que tenen la consideració d’efectivament treballats. La distribució irregular de la jornada anual es limita al 5% i en els contractes a temps parcial s’incrementarà proporcionalment la jornada, perquè les retribucions no quedin afectades.
4- Carrera professional. Se suspenen els efectes econòmics derivats de la progressió en el SIPDP i SIP del nivell B al C i del C al D. Es continuaran cobrant els nivells que ja hagin estat assolits.
5- Incapacitat temporal. Aplicació de la regulació dels empleats públics. Durant la situació d’IT, les empreses complementaran la prestació de la Seguretat Social fins a
50% de les retribucions fixes i periòdiques durant el 3 primers dies; fins al 75%, des del dia 4t fins al 20è; i, fins al 100%, a partir del 21è. En els processos d’IT de dones embarassades, els derivats de malalties oncològiques, intervencions quirúrgiques i hospitalitzacions, situacions de violència de gènere i en tots els causats per contingències professionals es complementarà fins al 100% de les retribucions des del primer dia.
6- Tiquet menjador. 4€ per al personal amb jornada partida; 6€ per a la resta. El personal de guàrdia no abonarà cap quantitat.
7- Premi de fidelització. Es manté el premi de fidelització. Només de forma excepcional, la Comissió Paritària podrà autoritzar la substitució dels dies de vacances per una compensació econòmica equivalent a la RAF.
Aquesta és una proposta mediadora feta per l’Autoritat Laboral que ha de ser acceptada o refusada íntegrament per les parts.
Tothom coneix les pretensions inicials de les patronals i, per tant, els canvis que s’han aconseguit en la negociació i posterior mediació, els més significatiu del quals és el manteniment íntegre de les dues pagues extraordinàries.
CCOO hem fet avui una assemblea de delegats en la qual s’ha valorat la proposta com un greu retrocés en les nostres condicions laborals; no obstant això, tenint en compte que la major part de les mesures tenen caràcter temporal i tenen com a finalitat passar la situació de crisi econòmica afectant el mínim possible l’ocupació i la qualitat del servei sanitari públic, la majoria dels delegats han manifestat la necessitat d’acceptar la proposta. Altres raons que s’han tingut en compte són:
- Finalització de la ultra activitat del conveni el dia 7 de juliol, que suposaria passar a tenir regulades les condicions laborals per l’Estatut dels treballadors.
- El dia 9 de juliol hi ha un judici per un conflicte col·lectiu presentat per les patronals en què demanen que la jornada anual dels centres públics sigui de 1.708 hores tant per als torns de dia com per als de nit. Si les patronals guanyessin el judici suposaria passar tot el personal a 1.708 hores anuals.
Atesa la importància dels canvis que es proposen en la mediació i l’afectació que tindrà sobre les condicions laborals i salarials, CCOO hem decidit fer assemblees i convocar consultes en tots aquells centres de treball en què tenim representació. En funció del resultat de l’assemblea de delegats d’UGT que tindrà lloc avui, aquestes assemblees i consultes seran convocades conjuntament.
Barcelona, 13 de juny de 2013

Conveni de la XHUP Sessió de 6 de juny de 2013

7 de juny 2013, 0:29 publicada per CCOO Consorci Sanitari del Maresme

Comissió Negociadora del Conveni de la XHUP
Sessió de 6 de juny de 2013

Les organitzacions patronals han manifestat que després de reflexionar han arribat a la conclusió que no poden variar la seva plataforma.
CCOO hem fet la següent manifestació:
“Com sospitàvem, la suspensió de la reunió que teníem prevista per a la setmana passada no ha servit perquè les organitzacions patronals reflexionessin i presentessin una nova proposta que pogués ser un punt de partida per a la negociació; les patronals insisteixen a plantejar una plataforma que dificulta molt trobar punts que permetin apropar les posicions. Per tant, la suspensió de la darrera reunió només ha servit per endarrerir la negociació i posar les coses cada vegada més difícils.
CCOO considerem que no podem perdre més temps i que cal clarificar les postures de totes les parts en relació a tots els assumptes que estan en discussió per conèixer si és possible arribar a un acord o si hi ha elements que faran impossible l’acord. Per tant, CCOO exposem a continuació el nostre posicionament:
Ultraactivitat. CCOO creiem que, per a la bona marxa de la negociació i evitar la pressió que suposa la fi de la ultraactivitat del conveni vigent, és necessari acordar-ne la pròrroga mentre duri la negociació.
Reducció del 5%. Estem disposats a parlar d’aquesta reducció sempre que es garanteixi mitjançant alguna clàusula el manteniment de les retribucions actuals en aquells centres privats en els quals actualment s’està cobrant.
Retribució variable per objectius. No acceptem la suspensió de l’RVO. Estem disposats a acceptar que el 100% de l’RVO estigui vinculada a l’equilibri pressupostari de les empreses; en el cas dels facultatius del grup 1 d’atenció primària, la quantitat màxima vinculada a l’equilibri pressupostari hauria de ser de 3.400 euros.
Jornada de treball. Jornada de 1.647 hores de treball efectiu, si la patronal accepta el compliment de les següents condicions:
.No fer cap acomiadament, ni individual ni col·lectiu, que estigui justificat per l’increment de la jornada.
.Disminuir el percentatge de jornada que les empreses poden distribuir de manera irregular (l’Estatut dels treballadors permet a les empreses distribuir de manera irregular al llarg de l’any un 10% de la jornada).
.Aplicar al torn de nit un increment de la jornada proporcional a l’increment que es fa al torn de dia.
.Mantenir el percentatge de jornada dels contractes a temps parcial perquè no tinguin una disminució de retribucions.
.Mantenir els 3 dies de lliure disposició.
Guàrdies. Entenem el problema que plantegen les patronals i estem disposats a arribar a un acord sempre que es compleixin les següents condicions:
1- La desregulació de la jornada només pot afectar als col·lectius sanitaris que actualment fan guàrdies.
2- S’han d’establir garanties perquè la desregulació no sigui usada per les empreses amb finalitats diferents a les manifestades en la negociació per la representació empresarial.
SIP i SIPDP. No considerem necessari suspendre els efectes econòmics del SIP i del SIPDP. Encara que en funció de com es tractin la resta de punts estaríem disposats a parlar-ne. En cap cas acceptarem que es suspengui el pagament dels nivells que ja han estat assolits.
IT. Incorporar la regulació establerta per als funcionaris de la Generalitat de Catalunya: pagament del 50% fins al 3r dia d’IT; del 75% del 4t al 20è dia; i, el 100%, a partir del dia 21è. Pagament del 100% des del primer dia en tots els processos d’IT derivats de contingències professionals, malalties oncològiques, intervencions quirúrgiques i hospitalitzacions i en totes les IT de dones embarassades.
Ticket menjador. En podem parlar, però no acceptem cap increment per al personal que té jornada partida o que ha d’allargar la seva jornada diària per qualsevol circumstància. El personal de guàrdia, evidentment, no ha de pagar res pel menjar.
Premi de fidelització. No considerem necessari que es modifiqui i molt menys se suprimeixi el premi de fidelització.

Finalment, volem deixar clar que no acceptarem cap reducció dels imports de les pagues extraordinàries; tampoc acceptarem que qualsevol reducció que es pugui acordar tingui efectes retroactius des de l’1 de gener de 2013. En conclusió, si la patronal insisteix a tocar les pagues extraordinàries o pretén donar efectes retroactius a qualsevol mesura perjudicial per als treballadors no serà possible arribar a un acord amb CCOO.”

UGT ha demanat la pròrroga del conveni i que es prengui nota del que ha fet la Generalitat: la Generalitat no descomptarà la paga extraordinària als funcionaris que guanyen menys de dues vegades el salari mínim interprofessional.
El president de la Comissió Negociadora ha demanat un recés per parlar per separat amb totes les organitzacions i en tornar del recés, davant la impossibilitat d’arribar a un acord, ha proposat fer una mediació al Departament d’Empresa i Ocupació que CCOO, UGT i les patronals hem acceptat. MC es reserva la possibilitat d’acceptar o no la mediació.
Barcelona, 6 de juny de 2013

Desconvocada la reunió de la Comissió Negociadora del Conveni de la XHUP

28 de maig 2013, 22:41 publicada per CCOO Consorci Sanitari del Maresme

Ahir a última hora vam rebre un correu electrònic de la secretària de la Comissió Negociadora del Conveni de la XHUP, en el qual ens comunicava que a petició de les organitzacions patronals es desconvocava la reunió de la Negociadora prevista per avui i que el president ens convocaria posteriorment a una nova reunió.

Després de molts mesos amb la Comissió Negociadora aturada i a punt d’exhaurir el temps d’ultractivitat, ens van tornar a convocar el passat dia 21però els plantejaments de les patronals van ser desorbitats, no sembla que tinguin ganes de negociar, només d’imposar.
 Els va entrar la presa però de la mateixa manera han decidit que no es volen reunir: greu hauria de ser el motiu per alterar les agendes de tanta gent.

En aquests moments la nostra màxima preocupació és el futur dels milers de treballadors i treballadores del sector concertat emparats (fins ara) pel conveni. Ens preocupa també la situació futura dels centres i com podrem seguir atenent a la ciutadania en condicions de qualitat..

El que sembla segur és que per a alguns, només per a alguns ... “la vida sigue igual”.........

Si no et mous, t’atropellaran    
Mobilitza’t !!!!!!!!!!!

Veure en pdf: NI_XHUP130528[1].pdf 

Comissió Negociadora del Conveni de la XHUP Sessió de 21 de maig de 2013

21 de maig 2013, 22:54 publicada per CCOO Consorci Sanitari del Maresme

Comissió Negociadora del Conveni de la XHUP
Sessió de 21 de maig de 2013

1-10 of 15