Inici‎ > ‎Hospital Sant Jaume‎ > ‎

Proposta de resolució que presenta el PSC, al Parlament de Catalunya sobre l'activitat a l'Hospital de Mataró i l'amortització dels seus deutes.

14 d’oct. 2013, 1:51 publicada per CCOO Consorci Sanitari del Maresme   [ actualitzat el 14 d’oct. 2013, 1:51 ]

Proposta de resolució sobre la recuperació de l’activitat i l’amortització dels deutes pendents de l’Hospital de Mataró

Tram. 250-00669/10

 

Presentació

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 28077 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Marina Geli i Fàbrega, diputada, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

L’Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena es remunta al segle xvii; l’any 1909 es crea l’Aliança Mataronina, mutualitat de previsió social que construí l’edifici de l’Hospital de Sant Jaume el 1964.

Amb la creació del Consorci Sanitari del Maresme, el nou Hospital de Mataró en substitueix dos, l’any 1999.

L’àrea d’influència és de més de 260.000 (segons el padró d’habitants de 2012 des d’Arenys de Mar a Vilassar de Mar) que s’incrementa en temporades turístiques, amb un alt nombre de segones residències i residències per a persones grans. Per la Salut Mental la població de referència és superior a 400.000 persones. Segons les dades de la Central Resultats de 2011, l’Hospital de Mataró va tenir un contracte amb el CatSalut de 74,3 milions d’euros amb un índex de casemix de 1,03, amb 19.880 altes, 11.711 mèdiques i 8.169 quirúrgiques. I 3.633 cirurgia major ambulatòria, 225.132 consultes externes i 97.568 urgències molt similar a l’Hospital de Granollers, amb 8,2 milions d’euros menys de pressupost; l’Hospital de Mataró compta també amb un índex de satisfacció de 8.4, de les més altes de Catalunya, i amb un nivell de qualitat bo. La compra d’activitat quirúrgica dels 14 procediments en temps de garantia ha passat de 4.915 el 2010 a 3.585 el 2012, afectant sobretot a cataractes (1.820 el 2010 i 1.320 el 2012), pròtesis de maluc (195 el 2010 i 152 el 2012) i 230 pròtesis genoll el 2010 a 132 el 2012, que comporta que a desembre de 2012, amb les darreres dades conegudes, hi hagi 2.183 persones en espera de les intervencions garantides i 4.987 en total.

A més, el 2011 i 2012 es deriven pacients de la llista d’espera de l’Hospital de Mataró a l’Hospital Plató, a l’Hospital de Sant Rafael, i a l’Hospital Sagrat Cor, tenint possibilitats de dur a terme l’activitat al propi centre.

Les retallades lineals entorn del 20% acumulat els darrers anys en un hospital de costos molt ajustats i alta productivitat estan empitjorant l’accessibilitat i precaritzant els treballadors.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Elaborar un Pla Empresa, d’inversions i de Contractació 2014-2020 de l’Hospital de Mataró per part del CatSalut que contempli recuperar l’activitat del 2010 i permeti amortitzacions de deutes pendents heretats d’anys.

2. Cessar d’immediat la derivació d’activitat quirúrgica programada de l’Hospital de Mataró a altres centres.

Palau del Parlament, 27 de juny de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Marina Geli i Fàbrega, Alícia Romero Llano, diputades, del GP SOC