Inici‎ > ‎Hospital de Mataró‎ > ‎

La darrera proposta de la patronal

17 de nov. 2014, 22:33 publicada per CCOO Consorci Sanitari del Maresme   [ actualitzat el 17 de nov. 2014, 22:44 ]

MANTENIR L’ARTICULAT DEL CONVENI SOCIOSANITARI, INCORPORANT ELS ARTICLES RELATIUS A L’ÀMBIT DE L’ATENCIÓ PRIMÀRIA QUE ESTABLIA L’EXTINT “VII CONVENI XHUP”, I  AMB ELS SEGÜENTS CANVIS

 

 

Article 1. Parts que el concerten i àmbit funcional

 

1.1  El present Conveni ha estat concertat per les organitzacions empresarials i sindicals que a continuació es relacionen, que ostenten la legitimació necessària establerta a l’article 87 de l’Estatut dels Treballadors

 

·         Per part de les representacions sindicals: CCOO, UGT, SATSE, MC

 

·         Per part de les representacions patronals: UCH, CAPSS i ACES

 

1.2. El present Conveni serà d’aplicació als centres que pertanyen a les xarxes d’internament i de centres i serveis sanitaris d’àmbit d’atenció primària d’utilització pública de Catalunya, concertats amb el Servei Català de la Salut, sempre que no tinguin Conveni col·lectiu propi i que acreditin uns ingressos habituals i continuats superiors al 50% de la seva facturació provinents de l’activitat concertada i/o contractada amb el Servei Català de la Salut.

 

 

Article 2.- Àmbit personal

 

2.2.-

...

Els/les professionals que s’incorporin als centres i institucions afectades per aquest Conveni, en règim de formació especialitzada pel sistema de residència i d’acord amb allò que estableixen els programes nacionals per a cada especialitat, sens perjudici que els sigui d’aplicació la legislació general (en particular el Reial Decret 1146/2006, de 6 d’octubre, pel qual es regula la relació laboral especial de residència per a la formació d’especialistes en Ciències de la Salut) i que percebin els salaris reflectits en els annexos 3, 4, 5, 11 i 12 i el capítol 13 del present Conveni, no els serà d’aplicació la resta d’articles del Conveni.

 

 

Article 4. Vigència

 

El present conveni entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2015, excepte en aquelles matèries en què s’indica una altra data d’entrada en vigor.

 

 

Article 5. Durada

 

Els efectes d’aquest conveni s’extingiran el 31 de desembre de 2016.

 

 

Article 6. Denúncia.

 

La denúncia per a la revisió del Conveni s’efectuarà per escrit i dintre dels tres mesos anteriors a la data del seu venciment inicial o a la de qualsevol de les seves pròrrogues. La ultra activitat del present Conveni finalitzarà, com a màxim, el 31/12/2017, o al cap d’un any des de la seva denúncia, en cas que hagi hagut alguna pròrroga. En cas de no haver arribar a un acord de Conveni en dita data, les parts es comprometen a un procés de mediació davant l’Autoritat laboral i, en cas de desacord, als procediments de resolució extrajudicial de conflictes davant el TLC (o organisme què el substitueixi en les seves funcions) a què fa referència l’AIC del 2011.

La denúncia es podrà efectuar a través de qualsevulla de les representacions empresarial o sindical signants del Conveni, i s’haurà de comunicar a les altres representacions i a l’autoritat laboral

 

 

Article 12. Garantia

 

12.1.- Amb caràcter estrictament personal es respectaran les situacions personals que, en conjunt i en còmput anual, superin les condicions establertes en el present Conveni, també considerades en el seu conjunt i còmput anual.

 

12.2.- Així mateix, es respectaran els acords assolits entre les empreses i els representants dels treballadors, sempre que, en conjunt i en còmput anual, superin les condicions establertes en el present Conveni, també considerades en el seu conjunt i còmput anual. En el benentès que aquests acords es respectaran en els estrictes termes i terminis en què es van acordar.

 

No obstant allò establert al paràgraf anterior, i respectant en tot cas l’autonomia de gestió de les empreses incloses en l’àmbit d’aplicació del Conveni en relació a les condicions de treball pactades en cadascuna d’elles, és voluntat manifesta de les parts signants que l’aplicació del Conveni, per si mateixa, no suposi un empitjorament de les condicions de treball pactades col·lectivament en el si de les empreses i globalment considerades, sense perjudici, en el seu cas, dels mecanismes dels articles 41 i 82.3 de l’Estatut dels Treballadors. En aquest sentit, els acords assolits entre les empreses i els seus respectius representants dels treballadors podran ser objecte d’extensió en el temps (pròrroga) si així s’acorda expressament per les parts a nivell de cada Centre.

 

Aquesta extensió, si es produeix, s’haurà de fer per escrit, i haurà d’expressar:

 

·         Termes de la extensió, que podran ser els mateixos o diferents.

·         Durada de la extensió.

 

 

Article 15. Grups professionals

 

 15.1.- El personal afectat pel present Conveni s’integrarà en un dels grups professionals que assenyalem a continuació:

 

L’adscripció del personal a qualsevol dels grups professionals anteriors s’indicarà en els rebuts de salaris i es realitzarà sens perjudici d’establir, a cadascun dels grups, els nivells que es considerin convenients d’acord amb els usos i costums de cada centre o institució inclosos en aquest Conveni.

 

No obstant això, els llocs de treball, amb els seus respectius nivells, queden inclosos en els diferents grups professionals, tal como es detalla a l’annex 1 del present Conveni.

El contingut funcional dels diferents llocs de treball és el que es detalla a l’annex 2 del Conveni, de manera succinta i no excloent.

 

La nova classificació professional no suposarà en cap cas la pèrdua de nivell retributiu per al personal contractat a l’entrada en vigor del Conveni que sigui requalificat en un grup professional diferent. Si es dóna el cas, a aquest personal li serà garantit el seu nivell salarial actual mitjançant el reconeixement i abonament d’un complement de garantia personal.

 

L’ostentació del títol d’infermer/a especialista no implicarà l’accés automàtic a un lloc de treball d’especialista. En el seu cas, l’accés s’haurà de produir a través dels sistemes de selecció i/o promoció establerts a les empreses per aquelles places que una norma estableixi l’obligatorietat de l’especialitat per ocupar-les (p.ex. llevadora), o que així hagin estat definides per les empreses en les seves descripcions de llocs de treball.

Tampoc suposarà el dret a la realització automàtica de les funcions corresponents a un lloc de treball especialista ni a percebre cap diferència retributiva.

 

L’existència de llocs de treball d’infermer/a ocupats per especialistes en els centres no afectarà negativament a les facultats que assisteixen als/les infermers/es de cures generals, ni al seu desenvolupament professional, ni a l’acompliment de llocs de treball que tinguin la denominació d’especialistes.

 

A efectes del SIPDP:

 

L’ostentació d’una especialitat d’infermeria, s’ocupi o no un lloc de treball reservat a un/a especialista, donarà dret, sempre que es compleixin la resta de requisits que estableix el Conveni:

·         A l’accés automàtic al nivell A del SIPDP pel transcurs d’un any de prestació efectiva de serveis ininterrompuda en la Institució en la que l’infemer/a especialista estigui contractat/da.

·         Pels professionals que ja tinguin acreditat un determinat nivell en el moment d’obtenir l’especialitat, la permanència per accedir als següents nivells es rebaixarà en un any.

 

 

Article 16. Ingressos

 

16.1.    Els ingressos de personal, qualsevulla que sigui la modalitat contractual emprada, es consideraran fets a tall de prova i el seu termini no serà superior als períodes següents:

 

a)         Grups 1 i 2 à 4 mesos

b)         Resta de grups à 1 mes

 

16.2.    Com a excepció a la regla anterior, en els contractes temporals que tinguin   des de l’inici   una data certa de finalització, el període de prova no podrà ser superior a un terç del període total pactat.

 

16.3.    Si un treballador  en els últims dos anys immediatament abans de la seva contractació ha estat prestant serveis a l’empresa en una feina del mateix grup professional (o l’equivalent a la classificació professional del VIIè Conveni XHUP), el període treballat amb anterioritat computarà a efectes de període de prova.

 

16.4.    El període de prova s’haurà de pactar per escrit i, durant aquest, hom podrà rescindir el contracte sense obligació d’avisar prèviament ni indemnitzar.

 

 

Article 17. Cessaments

 

17.1.    El personal que cessi voluntàriament haurà de comunicar-ho per escrit a la direcció; en aquest sentit s’estableixen els terminis de preavís següents:

 

a)  Grups 1 i 2.1 à 1 mes

 

b) Resta del personal à 2 setmanes.

 

17.2.    Als qui incompleixin els terminis de preavís convinguts, l’empresa els podrà deduir de la liquidació de parts proporcionals i salaris pendents, l’equivalent diari de la seva retribució per cada dia no donat pel preavís pactat.

 

 

Article 18. Canvi de lloc de treball. Canvi de torn. Ascensos.

 

18.4.- Per cobrir les vacants ..., i tot això independentment del grup de procedència.

 

 

Article 19. Jornada

 

...

19.2.- Aquests còmputs inclouen 3 dies de lliure disposició dins de la jornada laboral, sense perjudici d’allò establert a la Disposició Transitòria quarta del present Conveni.

 

 

Articles 20 a 24

 

Les referencies a “personal no sanitari” quedaran substituïdes per “personal dels grups 3, 4 i 5”

 

 

Article 22.- Descans periòdic anual (vacances) del personal no sanitari dels grups  3, 4 i 5

...

 

22.5.- El calendari de vacances s’establirà anualment i haurà d’estar elaborat, almenys, amb dos mesos d’anticipació a la data en què s’iniciïn.

 

La sol·licitud de vacances per part del treballador haurà de ser contestada de forma expressa per part de l’empresa en un termini màxim de dos mesos. L’incompliment d’aquest termini implicarà l’acceptació per part de l’empresa del període sol·licitat, sempre i quan la sol·licitud no contravingui la reglamentació interna de l’empresa.

 

 

Article 27.- Preu hora ordinària

 

El preu hora ordinària en aquest conveni es calcula dividint la retribució anual fixa (salari base i plus conveni) de cada lloc de treball per la jornada anual vigent per a cadascun d’ells.

 

NOTA: La supressió de l’article 27 implica que totes les retribucions que facin referència al preu hora ordinària (per exemple plus festius) s’hauran de substituir per la formula següent: RAF del treballador (salari base i plus conveni) dividit entre jornada del treballador.

 

 

Article 33

 

33.1.- Retribució anual complementària del personal del grup 1.A facultatius del grup 1:

 

Percebran aquesta retribució, proporcionalment a la seva jornada, tot el personal del grup 1.A facultatiu de plantilla amb més d’un any d’antiguitat ininterrompuda a l’empresa, a excepció del personal de reforç contractat específicament per desenvolupar les seves funcions en mòduls d’atenció continuada que no puguin ser realitzats pel personal de la plantilla ordinària que habitualment dóna cobertura a l’atenció programada. No queden compresos en aquesta excepció els/les professionals contractats per realitzar la seva jornada ordinària en el servei d’urgències encara que la distribució de la seva jornada sigui irregular.

 

La retribució anual complementària del personal facultatiu del grup 1 inclou 3 2  complements amb els imports que s’indiquen en l’annex 14 que es percebran si es reuneixen els requisits que es donen a continuació:

 

 • Complement per a l’atenció programada: el percebrà tot el personal del grup 1.A facultatiu amb dret a la retribució anual complementària.

 

 • Complement d’adscripció al SIPDP: el percebrà tot el personal del grup 1.A facultatiu que estigui inclòs en qualsevol nivell del SIPDP.

 

 • Complement per a l’atenció continuada: el percebrà proporcionalment aquell personal facultatiu que –a més de la seva jornada ordinària- realitzi una jornada complementària d’atenció continuada (guàrdies de presència física) igual o superior al 75% de la màxima jornada complementària d’atenció continuada exigible.

 

L’import complet d’aquest plus, que es percebrà una sola vegada l’any dins el primer trimestre natural, el percebrà aquell personal facultatiu que, a l’any natural anterior, hagi realitzat la màxima jornada complementària d’atenció continuada exigible.

 

 

Article 36.- Retribució variable en funció dels objectius (DOP)

 

Per al personal del grup 1.A, que presta serveis en l’àmbit de l’atenció primària, només romandrà condicionada a l’equilibri pressupostari i financer, la quantia màxima de 3.400,00 Euros. La resta, és a dir, la quantia de 2.000,00 Euros anuals, passen a la retribució anual fixa, incorporant-se al concepte “plus conveni”.

 

36.3.- Amb efectes de l’1 de gener de 2015 i per als anys 2015 i 2016, la retribució variable per objectius (DPO) de tots els grups professionals es meritarà, en el seu cas, anualment, i un 90% de l’import meritat quedarà condicionat al fet només es podrà percebre en cas que l’empresa assoleixi l’equilibri pressupostari i financer. Complerta la condició expressada, la quantitat global a abonar per aquest concepte, un cop abonat el 10% restant en cas que s’hagi meritat, en cap cas podrà comprometre l’equilibri esmentat.

 

 

Article 42. Permisos retribuïts

 

...

Afegir un nou supòsit de permís per estades a urgències:

 

S’assimila a l’hospitalització a efectes d’aquest permís, les estades a urgències de familiars de primer grau per consanguinitat o afinitat, per adopció o per acolliment preadoptiu o permanent, que siguin superiors a 24 hores. El permís serà pel temps coincident i tindrà una durada màxima de dos dies.

 

Afegir un nou supòsit de permís durant el temps indispensable i fins a un màxim de 14 hores anuals, per assistir a la visita d’un especialista mèdic o la realització d’una prova diagnòstica en l’àmbit del Servei Català de la Salut, sempre que l’horari de consulta o prova coincideixi amb l’horari laboral i prèvia sol·licitud amb la màxima antelació possible i justificació documental.

 

 

Article 43.- Excedència especial

 

Tindrà dret a una excedència especial de fins a 3 anys, amb reserva d’un lloc de treball del seu grup i subgrup professional i, per tant, a la reincorporació immediata a la finalització de l’excedència, el següent personal:

 

a)    El personal que faci tasques de voluntari (retribuïdes o no) a una ONG.

 

b) El personal que realitzi formació o docència vinculada a la seva activitat en el Centre, o que realitzi estudis vinculats amb el seu grup i subgrup professional.

 

 

Article 49. Reducció de Jornada per tenir cura d’un menor o disminuït físic, psíquic, sensorial o familiar

 

49.1 Qui per raons de guarda legal tingui a la seva cura directa algun menor de dotze  anys o una persona amb discapacitat física, psíquica o sensorial, que no realitzi una activitat retribuïda, tindrà dret a una reducció de la jornada de treball diària en els termes legalment establerts segons la normativa vigent en cada moment.

 

 

Article 66

...

 

20 bis.- ... En aquest últim supòsit caldrà un dictamen favorable del metge de l’entitat gestora i/o col·laboradora que gestioni les incapacitats temporals; en cas que la causa ... 

 

 

Capítol 10 Contractació

 

Secció 1.- Contractes formatius

 

Article 67.- Contractes en pràctiques

 

El contracte de treball en pràctiques es regirà per la normativa aplicable en cada moment, amb les següents particularitats:

 

a.    La retribució serà com a mínim el 80% o el 95% durant el primer o segon any de vigència del contracte, respectivament, del salari fixat en aquest conveni per a un/a treballador/a que realitzi el mateix o equivalent lloc de treball.

 

b.    El personal contractat en pràctiques no podrà superar el 20% del nombre de treballadors/es del grup professional corresponent, sempre i quan el grup professional tingui 50 o més treballadors/es.

 

c.    No es podrà utilitzar aquesta modalitat de contractació amb personal que hagi finalitzat els seu període de formació especialitzada pel sistema de residència.

 

d.    La Comissió paritària del present Conveni identificarà les ocupacions susceptibles d’utilitzar aquesta modalitat contractual.

 

 

Article 68.- Contractes per a la formació i aprenentatge

 

El contracte per a la formació i aprenentatge es regirà per la normativa aplicable en cada moment, amb les següents particularitats:

 

a.    No es pot celebrar aquest tipus de contracte per als llocs de treball de mossos (sanitaris, d’oficis o de serveis), peons (sanitaris, d’oficis o de serveis), netejadors/es i, en general, per al personal dels grups professionals 4.2 i 5 d’aquest Conveni.

 

b.    El personal contractat amb contracte per a la formació no pot superar el 3% de la plantilla de l’empresa, amb un màxim de 25 treballadors/es.

 

c.    La retribució del/de la treballador/a no serà inferior al salari inferior del grup professional 5 d’aquest conveni, en proporció al temps de treball efectiu.

 

 

Secció 2.- Contractació causal

 

Article 69.- Contractes eventuals per circumstàncies de la producció

 

El contracte eventual per circumstàncies de la producció es regirà per la normativa aplicable en cada moment, amb les següents particularitats:

 

 1. La durada màxima d’aquest contracte serà de 12 mesos en un període de referència de 18 mesos.

 

 1. El personal contractat amb aquesta modalitat contractual no poden superar el 18% de la plantilla, excepte en el supòsit que el comitè d’empresa i l’empresa expressament pactessin un percentatge superior.

 

 

Article 70.- Contractes per obra o servei determinat

 

El contracte per obra o servei determinat es regirà per la normativa aplicable en cada moment, amb les següents particularitats:

 

 1. La durada màxima d’aquest contracte serà de 3 anys, ampliables a 1 any més en els següents supòsits:

 

 1. En el cas de contractes associats a projectes que contemplin expressament una durada mínima de 4 anys.
 2. En el cas de contractes associats a convenis amb tercers amb subvenció econòmica de durada mínima de 4 anys.

 

 1. A la finalització del contracte, si aquest no es converteix en indefinit, el/la treballador/a tindrà dret a percebre, en concepte d’indemnització, les següents quantitats:

 

  1. Durant els 3 primers anys, la que marqui la normativa aplicable en cada moment.

 

 1. Durant el 4art. any, una quantitat equivalent a la part proporcional de la quantitat que resultaria d’abonar 18 dies de salari per l’any complert de servei.

 

 

Article 71.- Contractes de substitució o d’interinitat

 

El contracte de substitució o d’interinitat es regirà per la normativa aplicable en cada moment, amb les següents particularitats:

 

 1. En els processos de selecció que facin els centres concertats per a la contractació indefinida, la durada dels contractes d’interinitat coincidirà amb el temps que duri aquest procés sempre que, almenys un cop a l’any per cada grup professional, es faci aquest procés de selecció per a la contractació indefinida.

 

 

Article 71 bis.- Disposicions comunes

 

a.    Els contractes realitzats en frau de llei es presumiran celebrats per temps indefinit.

 

b.    Als efectes d’allò establert a l’article 42 del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, les empreses afectades per aquest Conveni que estiguin obligades a contractar persones amb discapacitat, podran acollir-se directament, de forma total o parcial, a l’aplicació d’alguna de les mesures substitutòries, alternativa o simultàniament, que es regulen al Reial Decret 364/2005, de 8 d’abril i al Decret 322/2011, de 19 d’abril que regula el compliment alternatiu de la quota de reserva en favor dels treballadors amb discapacitat, sense que en cap cas aquest acolliment pugui comportar, de forma directa o indirecta, l’extinció de les relacions laborals prèviament existents a l’empresa

 

 

Secció 3.- Contractació a temps parcial

 

Article 72.- Contractes a temps parcial

 

El contracte de treball a temps parcial es regirà per les regles següents:

 

 1. El personal a temps parcial tindrà els mateixos drets que el personal a temps complet i se’l respectaran els límits en matèria de descansos i jornada establerts al Conveni i a la Llei. Quan correspongui en atenció a la seva naturalesa, aquests drets seran reconeguts de manera proporcional en funció del temps treballat. Naturalment, si un/a treballador/a ha estat contractat per prestar serveis els caps de setmana no podrà gaudir del descans mínim de dos diumenges al mes previst a l’article 21.3 del conveni.

 

 1. A tots els efectes, s’entén per vacant aquell lloc de treball que ha estat definit per l’empresa com un lloc de caràcter estable i que no estigui efectivament cobert.

 

 1. Les empreses vetllaran per l’accés efectiu del personal a temps parcial a la formació professional contínua amb la finalitat d’afavorir la seva progressió i mobilitat professional en iguals condicions que el personal a temps complet.

 

 1. En cas que la jornada diària sigui inferior a la del personal a temps complet i es realitzi de forma partida serà possible efectuar com a màxim dues interrupcions de la jornada. Si es pacta la segona interrupció, serà per causes organitzatives raonables i es comunicarà per escrit al Comitè d’empresa.

 

 1. Atès que és freqüent que el personal a temps parcial indefinit vulguin ampliar llur jornada, encara que sigui temporalment, s’estableix que en el supòsit que, d’acord amb empresa i treballador/a, un/una treballador/a amb contracte a temps parcial accedeixi temporalment a una relació a temps complet o temps parcial superior al pactat, ja sigui per una substitució d’un/a treballador/a que té dret a reserva de lloc de treball o per qualsevol altra causa que hagués pogut donar lloc a una nova contractació temporal, el seu contracte a temps parcial d’origen quedarà en suspens fins que finalitzi la causa de temporalitat que li ha permès passar a temps complet o parcial superior i, en aquest moment, es reprendrà l’anterior contracte a temps parcial. Aquesta nova jornada temporal en cap cas tindrà la consideració d’hores complementàries.

 

 1. Amb la finalitat de possibilitar la mobilitat voluntària en el treball a temps parcial indefinit s’estableix que tot aquell personal que vulgui passar d’un contracte a temps parcial a un a temps complet o viceversa, o que vulguin ampliar la seva jornada, formularan sol·licitud a l’empresa cada any natural. L’empresa, durant l’any natural següent, quan existeixi una vacant a temps complet que comporti la necessitat d’una nova contractació, l’oferirà a aquell/a treballador/a que, dins dels sol·licitants, sigui del mateix grup professional i reuneixi el perfil i les aptituds i requisits exigits per l’empresa per a la nova contractació, i porti, com a mínim, un any d’antiguitat a l’empresa.

 

Els anteriors requisits seran d’aplicació en tots els supòsits contemplats a l’article 12.4.e) de l’Estatut dels treballadors.

 

En aquells centres que, per la cobertura de contractes indefinits, tinguin establert un procediment que compleixi els principis de publicitat, concurrència, mèrit i capacitat, el personal a temps parcial temporal que hi vulgui accedir haurà de concórrer a la corresponent convocatòria pública i d’acord amb les seves bases.

 

 1. Els canvis de jornada es comunicaran a l’Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya i a la Tresoreria de la Seguretat Social.

 

 1. Pel que fa referència a les hores complementàries es tindran en compte les següents particularitats:

 

1.    El nombre d’hores complementàries exigibles que es poden pactar en contracte no pot excedir del 60% del nombre d’hores ordinàries objecte del contracte.

 

2.    En cas de contractes a temps parcial de durada indefinida i amb una jornada de treball no inferior a 10 hores setmanals en còmput anual, l’empresa podrà, en qualsevol moment, oferir al treballador la realització d’hores complementàries d’acceptació voluntària, sense que pugui excedir del 30% de les hores ordinàries objecte del contracte, i que no computaran a efectes dels percentatges d’hores complementàries pactades a què fa referència l’apartat anterior. En el ben entès que la negativa del treballador a la realització d’aquestes hores no constituirà conducta laboral sancionable.

 

3.    La suma d’hores ordinàries i complementàries (ja siguin les exigibles com les voluntàries) no pot excedir de la jornada màxima establerta en aquest Conveni.

 

4.    La Direcció del centre podrà distribuir les hores complementàries respectant les següents condicions:

 

4.1 Dins de cada any natural i primer trimestre de l’any següent, el total d’hores complementàries pactades podran ser distribuïdes per la direcció en funció de les necessitats del centre.

 

4.2 En cap cas es podran transferir més enllà del primer trimestre de l’any següent les hores complementàries no realitzades dins del corresponent any natural.

 

4.3 El/la treballador/a haurà de conèixer el dia i l’hora de realització de les hores complementàries pactades, amb un preavís de 3 dies, llevat de peremptòria i imprevisible necessitat.

 

5.    El personal a temps parcial que realitzi hores complementàries podrà sol·licitar la consolidació, a la seva jornada de treball ordinària pactada, del 50% de la mitjana anual d’hores complementàries realitzades en un període de dos anys, comptats des de l’inici de la vigència del seu contracte, o en el seu cas, durant els últims dos anys anteriors a la sol·licitud de consolidació.

 

 1. En la distribució de la jornada dels contractes indefinits a temps parcial, les empreses hauran de garantir, en tot cas, la fixació en calendari de la totalitat de la jornada ordinària contractada.

 

 1. Mensualment, les empreses facilitaran informació al comitè d’empresa sobre la contractació a temps parcial i de la realització d’hores complementàries pel personal contractat a temps parcial.

 

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

 

Fa referència a l’adhesió i s’ha d’eliminar del redactat

 

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA.- COMISSIÓ SECTORIAL DE LA PROFESSIÓ INFERMERA

 

Amb la finalitat d’avaluar les necessitats de la professió Infermera en l’àmbit funcional del present Conveni. Es constituirà, en el termini màxim dels dos mesos següents a la signatura del present Conveni, una Comissió Sectorial de la professió infermera, amb caràcter paritari, dels signants del Conveni.

 

En el moment de la constitució s’haurà d’explicitar la seva composició, règim de funcionament i calendari de reunions. Les persones que composin la comissió esmentada han de pertànyer a la professió infermera.

 

Les parts acorden que, amb caràcter prioritari, la Comissió Sectorial de la Professió Infermera haurà d’estudiar i fer una proposta a la mesa negociadora del Conveni sobre la implementació del solapament en els canvis de torn del personal d’infermeria des de una perspectiva professional de millora de la qualitat i garantia del  contínuum assistencial i de seguretat del pacient.

 

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA.- COMISSIÓ SECTORIAL DE LA PROFESSIÓ MÈDICA

 

Amb la finalitat d’avaluar les necessitats de la professió mèdica en l’àmbit funcional del present Conveni. Es constituirà, en el termini màxim dels dos mesos següents a la signatura del present Conveni, una Comissió Sectorial de la professió mèdica, amb caràcter paritari, dels signants del Conveni.

 

En el moment de la constitució s’haurà d’explicitar la seva composició, règim de funcionament i calendari de reunions. Les persones que composin la comissió esmentada han de pertànyer a la professió mèdica..

 

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA

 

1.- Durant la vigència del present Conveni i amb caràcter transitori, els imports de tots els conceptes retributius establerts a les taules salarials que consten als annexos tindran una reducció del 5%, excepte l’import del preu hora guàrdia de presència física i l’import de la Retribució variable per objectius.

 

2.- Durant la vigència del present Conveni i amb caràcter transitori, la situació d’incapacitat temporal, ja sigui per contingències comuns o per contingències professionals, no penalitzarà a efectes del sistema de retribució variable establert a l’article 36.

 

3.- Les mesures anteriors tindran efectes des de l’1 de gener de 2015 i fins al 31 de desembre de 2016. En el moment de la denúncia del Conveni (si es produeix), ambdues parts se sotmetran a la mediació de l’Autoritat Laboral als efectes de decidir si ha hagut un canvi de circumstàncies que aconselli la retirada o el manteniment tant de la reducció retributiva durant el període d’ultraactivitat del Conveni com de la suspensió de la penalització de la incapacitat temporal a efectes del sistema de retribució variable.

 

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA

 

1.- Respectant en tot cas el principi de disponibilitat pressupostaria, econòmica i financera, així com l’objectiu de garantir l’estabilitat i sostenibilitat de les empreses afectades per aquest conveni, la part empresarial es compromet a negociar la millora de les condicions retributives segons cóm evolucioni aquesta qüestió en el sector públic de la Generalitat de Catalunya.

 

2.- Si durant  la vigència del conveni s’incrementen globalment les contraprestacions econòmiques de l’atenció mèdica hospitalària i especialitzada (preus unitaris), de l’assistència sociosanitària (mòdul sanitari i mòdul de suport social), de l’assistència psiquiàtrica i en salut mental, i de l’atenció familiar i comunitària i salut pública pròpia de l’àmbit de l’atenció primària, que satisfà el Servei Català de la Salut per la prestació de serveis a les entitats proveïdores, vigents durant 2014, les parts negociadores del present Conveni negociaran la revisió de les taules salarials del Conveni tenint en compte els referits increments. La mesa per negociar aquesta revisió salarial s’haurà de reunir constituir en un termini màxim de quinze dies des de la publicació al DOGC   de les noves tarifes i preus públics. Òbviament, no es tindran en compte els increments pressupostaris derivats de possibles noves accions.

 

A aquests efectes, les negociacions hauran d’estar enllestides en un termini màxim de dos mesos des de la reunió abans esmentada, i l’aplicació de la revisió salarial tindrà els efectes retroactius que les parts acordin. En cas de manca d’acord, les parts sotmetran les seves diferències a la mediació de la Comissió de Convenis del Consell de Relacions Laborals.

 

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA

 

Durant la vigència del present Conveni se suspendran els efectes econòmics derivats de la progressió en el SIPDP (Grup 1) i en el SIP (Grups 2 al 5) dels nivells B a C, i  C a D, del pla de carrera professional Aquesta suspensió no generarà efectes econòmics amb caràcter retroactiu

 

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA QUARTA

 

Al personal que li va ser incrementada la jornada de treball per aplicació directa de la Normativa Bàsica que va establir la jornada de 37,5 hores mitjana setmanal en conjunt anual, o en virtut de l’aplicació de 1er Conveni de centres Sociosanitari amb activitat concertada, o en virtut de pactes d’empresa, respecte de la jornada que venia establerta a l’extint VII Conveni dels Hospitals de la XHUP i Centres d’Atenció Primària concertats, a partir de l’1 de gener de 2015 gaudirà de dos dies més de lliure disposició que tindran consideració de temps de treball efectiu, amb les següents limitacions:

 

1.    Aquests gaudiment addicional només tindrà efectes durant la vigència del present Conveni.

 

2.    Aquest gaudiment addicional deixarà de sortir efectes si, abans de finalitzar la vigència del Conveni, alguna normativa, de qualsevol rang, decidís una reducció de jornada d’obligat compliment.

 

3.    En cap cas el gaudiment d’aquests dos dies complementaris de lliure disposició pot suposar que la jornada anual efectiva de treball sigui inferior a la que aquest personal realitzava abans de ser-li incrementada la jornada.

 

 

DISPOSICIÓ FINAL

 

No obstant allò establert al segon paràgraf de l’article 12 del present Conveni, els acords assolits entre les empreses i els seus respectius representants dels treballadors podran ser objecte d’extensió en el temps (pròrroga) si així s’acorda expressament per les parts a nivell de cada Centre. Aquesta extensió, si es produeix, s’haurà de fer per escrit, i haurà d’expressar:

·         Termes de la extensió, que podran ser els mateixos o diferents.

·         Durada de la extensió, que en cap cas podrà ser superior a la durada del present Conveni col·lectiu.


convocatòria assemblea dimecres 19 de novembre


Temes relacionats

ĉ
CCOO Consorci Sanitari del Maresme,
17 de nov. 2014, 22:43